• Zawsze bezpieczne płatności
  • Autentyczne bilety
  • 120% gwarancja kupującego

Warunki ogólne umów


Ogólne warunki umów oraz Warunki dostawy

Inne warunki transakcji kupna/sprzedaży stosowane przez kupujących/podmioty pośrednie mają zastosowanie jedynie za pisemną aprobatą ze strony Worldticketshop.

Artykuł 1: Zamówienie, ceny oraz płatność
Każde zamówienie, w efekcie którego Worldticketshop wysłał potwierdzenie zamówienia, uznaje się za ostateczne. Płatność musi zostać dokonana przy zastosowaniu jednej z metod płatności wskazanych przez Worldticketshop. W wyjątkowych przypadkach Worldticketshop może zażądać zmiany metody płatności na inną niż uprzednio wybrana przez Kupującego. Ceny wyrażone są w Euro. Ceny biletów oferowanych przez Worldticketshop uwzględniają wszystkie koszty zawierają podatek VAT, z pominięciem kosztów dostawy.

Artykuł 2: Odsprzedaż
Działalność Worldticketshop polega na odsprzedaży. W większości przypadków ceny oferowane przez Worldticketshop są wyższe od cen wydrukowanych na biletach. Ceny biletów oferowanych przez Worldticketshop uwzględniają wszystkie koszty z pominięciem kosztów dostawy oraz opłat za świadczoną usługę.

Artykuł 3: Dostawa
Worldticketshop dąży do zapewnienia dostawy biletów najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed planowaną datą widowiska. Worldticketshop zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy do momentu rozpoczęcia widowiska. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zamówienia realizowane są jako przesyłki polecone. Za wszystkie koszty związane z wysyłką i dostawą biletów odpowiada Kupujący. Worldticketshop zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o nadaniu przesyłki za pomocą pisemnego powiadomienia. Jeśli w chwili przybycia kurier nie zastanie osoby uprawnionej do odbioru biletów, pozostawi on pisemne zawiadomienie ze wskazaniem adresu najbliższej filii spółki, w której tymczasowo przechowywana będzie przesyłka. Jeśli z jakiś powodów Kupujący odmówi przyjęcia lub nie odbierze wysłanych mu biletów, pomimo otrzymania uprzedniego zawiadomienia o spodziewanej dostawie, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów powstałych wskutek rezygnacji z uczestnictwa w widowisku.

Artykuł 4: Zakres odpowiedzialności
Worldticketshop nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody (pośrednie) n.p. sytaucję, kiedy przesyłka nie dociera do adresata z powodu błędu w adresie powstałego z winy Kupującego, w rezultacie niepoinformowania przez Kupującego osób zamieszkałych pod wskazanym adresem o spodziewanym nadejściu przesyłki pomimo otrzymania wsześniejszego zawiadomienia lub na skutek błędu kuriera lub innej strony trzeciej powołanej przez Worldticketshop. W wymienionych sytuacjach bilety nie są objęte ubezpieczeniem.

Artykuł 5: Gwarancja sprzedaży
W przypadku, gdy pomimo wcześniejszego potwierdzenia zamówienia Worldticketshop nie jest w stanie dostarczyć wszystkich przedmiotowych biletów zgodnie z Ogólnymi warunkami umów lub odmówienia Kupującemu prawa wstępu na widowisko z powodów od niego niezależnych, Worldticketshop dokona zwrotu 100% kosztów zamówienia z uwzględnieniem opłat za dostawę, za wyjątkiem sytuacji niezaistniałej z winy Worldticketshop (np. powstałej wskutek zawieszenia płatności lub upadłości organizatora imprezy), lub gdy Worldticketshop zdecydował się na rozwiązanie umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. W ostatnim przypadku Worldticketshop dokona pełnego zwrotu kosztów zamówienia.

Artykuł 6: Szczególne postanowienia
Kategorie biletów Worldticketshop nie zawsze pokrywają się z kategoriami stosowanymi przez organizatora widowiska. Kupujący zobowiązany jest do śledzenia bieżących informacji dotyczących wszelkich zmian związanych z organizacją widowiska. Worldticketshop nie jest zobowiązany do przekazywania Kupującemu tego typu informacji.

Artykuł 7: Dodatkowe postanowienia
Worldticketshop pragnie podkreślić, że leży w mocy organizatora widowiska wprowadzenie ograniczeń w stosunku do odsprzedaży biletów, w wyniku których ponowna sprzedaż biletów jest zakazana. W rezultacie tych ograniczeń możliwe jest unieważnienie tychże biletów oraz odmowa wstępu na widowisko. W tym przypadku Worldticketshop dokona zwrotu 120% kosztów zamówienia z uwzględnieniem opłat za dostawę.

Artykuł 8: Informacje dotyczące Worldticketshop
Siedziba firmy Worldticketshop znajduje się w Groningen (9711 ES), Heresingel 4. Worldticketshop Inc figuruje w lokalnym Rejestrze Firm pod numerem 02088830 (Groningen, Holandia). Kontakt z Worldticketshop możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie oraz telefonicznie pod numerem +31 (0) 50 201 1524.

Artykuł 9: Obowiązujące prawo
Niniejsza umowa podlega prawu holenderskiemu. Ewentualne spory prawne mogące wyniknąć pomiędzy Worldticketshop i Kupującym rozpoznawane będą przez upoważnionego sędziego z prowincji Gronignen.

Artykuł 10: Klauzula końcowa
Odpowiedzi na inne pytania umieszczone zostały w katalogu “FAQ – Najczęściej zadawanych pytań” dostępnym na stronie Worldticketshop.

Groningen, 1 stycznia 2010

pl Worldticketshop Polska
Biura Worldticketshop
waluta: